Казуси

Изменения на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС

След направените промени и допълнения по чл. 180 от ЗДДС, санкциите при неначисляване на ДДС са чувствително занижени. Според действащите досега разпоредби, глобата за физическо лице, което е било длъжно, но не е начислило данък в предвидените от закона срокове (в това число и имуществените санкции за физическите лица и едноличните търговци) беше в размера на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв, а в случай на повторно нарушение – двукратният размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5000 лв. Заедно с това законът предвиждаше, че когато регистрира¬ното лице е начислило ДДС със закъснение от само един данъчен период (в този, следващ периода, през който данъкът е трябвало да бъде), глобата, съответно имуществената санкция, да е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.
Занижаването на санкциите от началото на 2016 година е вследствие на следните промени по чл. 180 ал.1 и 4 от закона:
• Когато регистрирано лице е начислило данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, ще е в размер 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 400 лв.
• Когато регистрирано лице е начислило ДДС след упоменатия 6-месечен срок, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, ще е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 800 лв.
• При неначисляване на данъка в 18-месечен срок санкцията остава равна на размера на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция ще е (също както досега) в двоен размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000 лв. (а не от досегашните 5000 лв.).
Остава в сила правилото на ал.2 от чл. 180, според който посочените по-горе санкции се прилагат и когато лицето не е начислило данък, тъй като не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по ЗДДС в срок.

Коментари

Добави Коментар