Казуси

Изменения, касаещи данъчно задължените лица, освободени от подаване на годишен отчет за дейността си

От 01.01.2017 г. влиза в сила промяна в разпоредбата на чл.92, ал.4 ЗКПО. Тя предвижда определени данъчно задължени лица да бъдат освободени от подаване на годишен отчет за дейността си.

Според направената промяна данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през съответния данъчен период, няма да подават годишен отчет за своята дейност.

  • 1, т.30 от ДР на ЗСч гласи, че ‚‚предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“, трябва да отговарят на следните условия:

А)  По време на отчетния период не са извършвали сделки по чл.1, ал.1 от Търговския закон;

Б)  През отчетния период не е имало условия да бъде признат приход според Закона за счетоводството;

В) Дейността им не е била свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

Г) Не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел печалба.

Данъчно задължените лица, които не осъществяват дейност, но въпреки това трябва да публикуват годишните си финансови отчети, отчитат като счетоводен разход таксата, която се събира от Агенцията по вписванията. Преди направената промяна те не отговаряха на условието на чл. 92, ал.4, т.2 ЗКПО, т.е. да не са отчели разходи по смисъла на счетоводното законодателство.  В резултат на това, тези лица следваше да подават годишен отчет за дейността. Изменението на чл.92, ал.4 ЗКПО им дава възможност да бъдат освободени от задължението за подаване на статистическия отчет.

Коментари

Добави Коментар