Казуси

Коригиране на счетоводни или други грешки: изменения и допълнения

Най-основната промяна, приета с § 47, т.3 от ПЗР на ЗИДЗАДС, касае реда за коригиране на счетоводни грешки, а също така и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат. Промяната засяга и реда за отразяване на коригиращи събития.
Изменената разпоредба на чл.75, ал.3 ЗКПО в случаите по ал.1 дава възможност на данъчно задълженото лице, еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, да внася корекции в данъчния финансов резултат, както и в данъчното задължение. Това става чрез подаване на нова декларация в случаите, когато възниква счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация, но срокът за нейното подаване е изтекъл. В останалите случаи по ал.1 данъчно задълженото лице уведомява в писмен вид компетентния орган по приходите, който в едномесечен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за данъчния период.
Преходният режим, приет с § 50 от ПЗР на ЗИДЗАДС, предвижда, че при намиране на счетоводни или други грешки през 2017 г., както и при отразяване на коригиращи събития по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, свързани с 2016 г., данъчно задълженото лице може веднъж, в срок до 30.09.2017 г. чрез подаване на нова декларация за предходната година, да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение.

Изводи от новите законови постановки:

1. Ако става дума за откриване на грешка, засягаща предходната година, то тогава има две възможности:

– ако грешката е открита до 30 септември на текущата година, тя може да се коригира чрез подаване на нова декларация за предходната година

– ако грешката е открита след 30 септември на текущата година, се спазва досегашният ред. С други думи, данъчно задълженото лице уведомява в писмен вид компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението трябва да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат, както и на задължението за съответния данъчен период.

2. Ако бъде открита грешка, засягаща предходна година, единствената възможност е подаване на писмено уведомление, адресирано до компетентния орган по приходите.

3. Ако възникне ситуация, при която е открита грешка, рефлектираща в предходната година, а също и в една или няколко по-предходни години, възможностите са следните:

– в случай, че грешката е открита до 30 септември на текущата година, но засяга предходната година, тя може да бъде коригирана чрез еднократно подаване на декларация за предходната година.

– грешката, засягаща година преди предходната, може да бъде поправена, като се подаде писмено уведомление до компетентния орган по приходите.

Ако грешката е открита след 30 септември на текущата година, е необходимо да се подаде писмено уведомление до компетентния орган по приходите.

 

Въпрос: Какво представляват коригиращите събития?

Те се свързват единствено с предходната година, тяхното отразяване не може да обхваща години преди предходната. Това е така, тъй като съгласно приложимите счетоводни стандарти, събития след датата на годишния финансов отчет, са такива, които настъпват между датата на годишния финансов отчет и датата, на която той е одобрен за публикуване.
Коригиращите събития доказват условията, съществували на датата на годишния финансов отчет. Дата на годишния финансов отчет е последната дата от отчетния период, като в общия случай това е 31 декември. Датата, на която официално се публикува годишния финансов отчет е тази, на която в зависимост от управленската структура, законовите и установените изисквания се взема решение от управляващия орган на предприятието за публикуване на годишния финансов отчет. Съгласно закона за счетоводството датата за публикуване на годишния финансов отчет не може да е по-късна от 30 юни на годината, следваща годината, за която той се изготвя.

Нека разгледаме няколко примерни ситуации, водещи до различно третиране по чл.75, ал.3 ЗКПО в зависимост от конкретните проявления на коригиращото събитие и/или грешката:

На 31.03.2017 г. дружество подава годишната си данъчна декларация, по която е формиран данъчен финансов резултат в размер на данъчна печалба от 100 000 лв., както и дължим корпоративен данък от 10 000 лв. за изминалата 2016 г. Годишният финансов отчет все още не е одобрен за публикуване, предвижда се това да се случи на 10.05.2017 г.
А. ДЗЛ установява, че на 29.12.2016 г. е вписано заличаване на клиент, който дължи 75 000 лв. на дружеството. В този случай дружеството има основание да подаде еднократно, в срок до 30.09.2017 г. нова декларация за предходната година, като коригира съгласно чл. 75 ал. 3 ЗКПО размера на данъчната печалба на 25 000 лв. (100 000 – 75 000), т.е. намалява дължимия корпоративен данък на 2500 лв.
Б. Налице са събития, сочещи възникване на потенциално задължение, което не е отчетено към датата на баланса – 31.12.2016 г.

В тази ситуация се прилага разпоредбата на чл.75, ал.5 ЗКПО. Тя гласи, че данъчната временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката не е била допусната, се счита за възникнала през съответната предходна година и се признава за данъчни цели по общия ред на закона.

Нова декларация през 2017 г. не се подава и тогава, когато корекциите/грешките представляват счетоводни разходи, които се третират в ЗКПО като данъчна постоянна разлика. Това е така, тъй като тяхното счетоводно отразяване няма да доведе до данъчен финансов резултат и дължим корпоративен данък за 2016 г., различаващи се от първоначално декларираните такива.

Коментари

Добави Коментар