Казуси

Изменения в изискванията при издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС

В производствата по ЗАДС за издаване на удостоверения, лицензи или разрешения е въведена промяна в изискването към лицата да нямат публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения, както и дължими осигурителни вноски. Изключение е направено за задълженията по невлезли в сила актове, както и за разсрочените, отсрочените или обезпечените задължения. В тези случаи наличието на публични задължения няма да е пречка за получаване на съответния статут по ЗАДС, нито може да бъде основание за отнемането му, ако той вече е получен.

Съгласно направената промяна  отпада изискването за представяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и осигурителни вноски.

Основната цел на тази промяна е намаляване на административната тежест за лицата. Според новата уредба се предвижда информацията за наличие или липса на задължение да се получава по служебен ред от Националната агенция за приходите. На пръв поглед такава промяна би следвало да окаже положителен ефект, но от съществено значение ще бъде срокът за получаване на тази информация. В случай, че се процедира както досега, т.е.  информацията да се изисква в писмен вид, на хартиен носител, промяната, вместо до облекчаване, може да доведе до неоснователно забавяне на съответните производства.

На освободените от акциз крайни потребители се дава възможност съответната дейност да се осъществява и от търговци. Това е възможно посредством законодателството на друга държава-членка или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

 

Коментари

Добави Коментар