Казуси

Доходи от трудови правоотношения, необлагаеми по ЗДДФЛ

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – ЗДДФЛ е свързан с разграничаването на доходите като облагаеми и необлагаеми. С оглед на това, са важни правилата, заложени в общите разпоредби от чл.12, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от закона, а именно:

Облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон;

Облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно и съгласно разпоредбите на този закон.

От ключово значение значение за коректното определяне на дължимия данък и свързаните с това ангажименти на данъчно задължените лица, включително и за доходите от трудови правоотношения.

Специалните разпоредби на чл. 24 ЗДДФЛ уреждат дали определен доход с източник на трудово правоотношение е облагаем, или не.

Съгласно чл.24, ал. 1 ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения e трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари или в натура от работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал.2.

Пример: Доходът от трудово правоотношение може да включва: основна заплата, допълнителни възнаграждения, обезщетения, предоставяне на фирмен автомобил,социални придобивки или други доходи. За да се изчисли дължимият данък, трябва да се приспаднат доходите, които са освободени от облагане по силата на закон.

На основание чл. 24, ал. 2, т.1 ЗДДФЛ не са облагаеми:

Храна

Безплатна храна (чл. 24, ал. 2, т.1, б. „а“)

Безплатна предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони (чл. 24, ал.2, т.1, б. „б“)

Безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи

Порционните пари, изплатени на основание на ЗГВ, ЗИНЗС, ЗДАНС, ЗМВР

Ваучерите за храна, получени в размери и пореда на ЗКПО – до 60 лв. месечно

Облекло

Стойността на специално работно облекло и личните предпазни средства, предоставени по условия, предвидени в нормативен акт

Стойността на работното/униформено облекло, предоставени по условия, предвидени в нормативен акт

Вещевото имущество и снаряжение

Обезщетение

Допълнителните разходи за храна, заплатени вместо командировъчни на работници и служители в автотранспортната дейност, железопътния транспорт, вагон-ресторантите и сходни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект.

Стойността на пътните разходи и разходите за квартира, доказани документално, както и дневни командировъчни, но не повече от посочените в нормативен акт – чл. 24, ал. 2, т.5 ЗДДФЛ

Обезщетения и помощи по чл. 200, чл. 216, ал. 1,т. 1 и 2, ал. 2 и 3; Компенсационни суми по чл. 226в, ал. 1; Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване

Помощи и награди

Еднократни помощи за лечение по чл. 24, ал. 2 т.10 от ЗДДФЛ

Стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи в случай на раждане,сключване на брак, смърт на член от семейството – общо до 2400 лв, по чл. 24, ал. 2, т.11 от ЗДДФЛ

Парични и материални награди, получени на основание чл. 24, ал.2, т.15 ЗДДФЛ

Парични средства по чл. 226з и 298 а ЗОВСРБ, паричната помощ по чл. 69, ал.1 ЗНСО, както и паричните средства и помощи по чл. 67,ал 1-5, чл. 69, ал.1

 

От обхвата на облагаемия доход от трудови правоотношения се изключват:

 

Социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които подлежат на облагане, съгласно ЗКПО

Важно уточнение е, че изборът за облагане с окончателен данък по чл. 204, ал. 1, т.4 ЗКПО не може да се прилага само за физически лица.

 

 

 

 

Коментари

Добави Коментар