Казуси

Необходими условия за приспадане на данъчен кредит за леки автомобили

Чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 ЗДДС регламентира, че правото на приспадане на данъчен кредит за придобити или внесени леки автомобили (в т.ч. и за стоките и услугите, предназначени за тяхната поддръжка, ремонт, подобрение или експлоатация), по принцип не е налице. Такова право обаче имат регистрираните лица, ако са изпълнени някои допълнителни законови условия извън тези по чл. 68, 69 и 71 ЗДДС. Те се съдържат в чл. 70, ал. 2 на закона:

1) леките автомобили се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на МПС, включително при последващата им продажба;

2) стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на такива превозни средства;

3) упоменатите превозни средства се използват и за дейности, различни от посочените в чл. 70, ал. 1, т. 1-4 закона, в случаите, когато една или повече от тези дейности представляват основна дейност за лицето. При наличие на такава ситуация правото на приспадане на данъчен кредит е факт от началото на месеца, следващ този, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

В § 1, т. 18а от ДР на ЗДДС е посочена дефиниция на понятието „основна дейност”. Според законовите разпоредби това е дейността на регистрираното лице, при която общата стойност на извършените от него доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1-4 ЗДДС дейности, представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец.

Регистрирано по ЗДДС лице няма право на данъчен кредит за придобит лек автомобил, ако не е налице някоя от хипотезите, посочени в чл. 70, ал. 2 от закона. Това важи дори и в случай, че лицето използва автомобила единствено за стопанска дейност, т.е. за административни и/или управленски нужди.

Коментари

Добави Коментар