Казуси

Несъответствие между сроковете за съхранение на счетоводна информация

Разминаването между сроковете за съхранение на счетоводна информация по реда на Закона за счетоводството и ДОПК създава известни неудобства. Несъответствието е породено от различните срокове за съхранение на счетоводната информация, тъй като счетоводният закон е по-кратък, в сравнение с този по реда на ДОПК. Това оказва негативно влияние върху съответното предприятие при защитаване на неговите интереси в хода на данъчното производство.

Според  чл.12, ал. 1, т.2 от Закона за счетоводството документи за данъчен контрол се съхраняват  10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. В този случай, при документи, носещи дата от 2017г., началният момент за съхранение започва на 01.01.2018г. и след 10 години завършва на 31.12.2027г.

От друга страна, според чл. 38, ал.1, т.3 ДОПК, документите за данъчно-осигурителен контрол следва да се съхраняват 5 години след изтичане на срока на давност, за погасяване на съответното публично задължение. Според чл.171, ал.1 от ДОПК, давността е 5 години от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. При документи, носещи дата от 2017г, давността, с която се погасява съответното публично задължение започва на 01.01.2019г, защото публичното задължение за корпоративен данък, тъй като публичното задължение за корпоративен данък по отношение на документа с дата 2017г. трябва да се плати до 31.03.2018г. До пет години след изтичане на давностния срок, по реда на чл. 38 ДОПК, съответният счетоводен документ за данъчен контрол следва да се съхранява до 31.12.2028г. Забелязва се, че срокът предвиден по реда на ДОПК е с 1 година по-дълъг от този, регламентиран в Закона за счетоводството. Желателно е законът за счетоводството, да бъде синхронизиран с този, регламентиран в ДОПК, за да се постигне еднакво третиране на задълженията на предприятията в тази конкретна фактическа обстановка.

Предаване на счетоводна информация

Наред със съхраняването и унищожението на счетоводна информация, законодателството предвижда и правила за предаване на счетоводна информация при определени ситуации. Те са били възприети още в предишния Закон за счетоводството, действал до 31.12.2015г. По силата на чл. 14, ал. 1 от закона, в случай на прекратяване на трудово, служебно или облигационно правоотношение с лице, извършващо текущо счетоводно отчитане, счетоводната документация се предава на лице, определено от ръководителя на съответното предприятие. Ако предприятието прекратява правоотношението със самия ръководител, чл 14, ал. 3 от закона, последният се задължава да предаде на лице, определено от съответния компетентен орган на предприятието.

Административнонаказателни разпоредби

Според чл.69, ал.1 от Закона за счетоводството, нарушителите на изискванията за съхраняване на счетоводна информация се наказват с глоба в размер от 500 до 3500 лева, а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 7000 лева.

 

Коментари

Добави Коментар