Казуси

Осъществяване на непарична вноска (апорт) на автомобил

В началото е необходимо да изясним значението на термина „апорт’’. Това е непарична вноска, която акционер или съдружник прави в търговско дружество. То може да бъде както нововъзникващо, така и вече съществуващо. Извършването на непаричната вноска е подчинено на правилата, регламентирани в чл. 72-73б от Търговския закон (ТЗ).

Извършването на непарична вноска не се третира като доставка по смисъла на ЗДДС. Това означава, че при евентуално внасяне на фирмен автомобил в капитала на търговско дружество, няма да е налице задължение за начисляване на ДДС за лицето, което осъществява апорта.

Дружеството, получаващо автомобила като непаричната вноска, се счита за правоприемник на всички права и задължения, установени по реда на ЗДДС във връзка с него, в т.ч. и правото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит (ал. 2, чл. 10 ЗДДС).

От факта, че апортът в капитала на търговско дружество не представлява доставка съгласно ЗДДС, можем да направим следните основни изводи:

1) за осъществяването на непаричната вноска на автомобил не трябва да се начислява ДДС;

2) при внасяне на непарична вноска не е нужно да се определя нито дата на възникване на данъчно събитие, нито данъчна основа;

3) регистрираното лице не трябва да съставя какъвто и да било данъчен документ – фактура, протокол и др. относно осъществената от него непарична вноска на автомобил. Това е причината, поради която апортът не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията за ДДС.

 

 

Коментари

Добави Коментар