Казуси

Схема за предоставяне на държавна финансова помощ за застраховка на земеделски култури

От няколко години производителите, отглеждащи плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и тютюн, получават финансова помощ за сключване на застраховка. Схемата за предоставяне на финансова помощ има за цел да насърчи малките и средни предприятия в областта на растениевъдството за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия (градушка, наводнение, буря и др.). Държавен фонд „Земеделие” предоставя помощ под формата на заплащане на до 65 % от застрахователната премия. Бюджетът, заделен по тази схема за държавна помощ през 2017 г., е в размер на 1,5 млн.лв.

Във връзка с прилагането на схемата Фондът е изготвил указания, които включват изискванията на нотифицираната и одобрена от Европейската комисия схема за подпомагане. Заявления за участие в схемата се приемат от 20.03.2017 г. до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31.08.2017 г. Лицата следва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане’‘ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ „Земеделие“ в срок до 29.09.2017 г. До 15.12.2017 г. е срокът за сключване на договорите и изплащането на средствата.

Едва около 40 % от земеделското производство у нас е застраховано срещу рискове. По този показател България се нарежда на едно от последните места в Европа. Основните причини за това са липсата на застрахователна култура и най-вече на финансови възможности, особено при по-малките производители.

Проблем представлява фактът, че на пазара не се предлагат изцяло адекватни застрахователни продукти. Така например не съществува продукт срещу суша, тъй като е много трудно да се определи кога в действителност е налице такава. Пречка е и нейното оформяне като застрахователен продукт. Не се предлага и застраховане срещу спад на нормата на добив под определено ниво. Осъвременяването на условията на полиците и включването на по-широк кръг покрити рискове може да доведе до нарастване на интереса към застраховката.

Внимателно договорената застраховка гарантира спокойствие и сигурност за вложения труд. Право и задължение на потребителя на застрахователната услуга е да се запознае с общите условия на полицата и да договори най-подходящото застрахователно покритие.

 

 

 

Коментари

Добави Коментар