Календар

left arrow

2015

right arrow
Дата Изтича срокът за Правно основание Глоби
10 октомври

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел ІV на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходния месец.

Чл.239, 240 ЗКПО

Глоба от 500 до 3000 лв.; - от 1000 до 6000 лв. при повторно нарушение.

14 октомври

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл.11 ЗСВОТС

При неподаване на Интрастат - декларации или забавено подаване, глобите за първо нарушение са от 200 до 1000 лв., за повторно и системно нарушение санкциите стават двойни и тройни.

14 октомври

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съ­държа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри  се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.89, чл.125 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 октомври

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация  и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.125 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 октомври

Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за трето тримесечие.

Чл.125,ал.9 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 октомври

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл.87 ЗАДС

Глоба от 500 до 2 500 лв

15 октомври

Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец.

Чл.15 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

-

15 октомври

Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец.

Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

-

15 октомври

Месечни авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.

Чл.90 ЗКПО

-

15 октомври

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл.246, 247 ЗКПО

-

15 октомври

Отчетни форми за тримесечието към БНБ - Наредба № 27 на БНБ

Наредба № 27 на БНБ и УКАЗАНИЯ за предоставяне на информация за статистиката на платежния

-

20 октомври

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка) подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в ППЗДДС, за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Когато 20-о число на месеца е неприсъствен ден, чл. 22, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага.

Чл.159б,ал.4 ЗДДС

-

25 октомври

Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

Глоба до 1000 лв.- до 2000 лв. при повторно нарушение

31 октомври

Втора вноска на данъка върху недвижимите имоти  за текущата година.

Чл.28 ЗМДТ

-

31 октомври

Втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.

Чл.60 ЗМДТ

-

31 октомври

Внасяне и деклариране на окончателни данъци по глава шеста  и  на авансови данъци по чл.43 и чл.44 ЗДДФЛ от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице - от лицето, придобило дохода, за трето тримесечие.

Чл.56, чл.65, чл.67 ЗДДФЛ

до 250 лв. поотделно за всяко физическо лице; - до 500 лв. поотделно за всяко физическо лице при повторно нарушениe.

31 октомври

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за трето тримесечие.

Чл.201, чл.202 ЗКПО

Глоба от 500 до 3000 лв.; - от 1000 до 6000 лв. при повторно нарушение.

31 октомври

Внасяне на патентния данък за четвърто тримесечие на текущата година.

Чл.61п,ал.1 ЗМДТ

Глоба в размер до 500 лв.

31 октомври

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за трето тримесечие.

Чл.15 ЗДЗП

-

31 октомври

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за трето тримесечие.

Чл.14 ЗДЗП

-

Дата Изтича срокът за Правно основание Глоби
1 октомври

2 месеца от датата на придобиване на МПС се подава декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, и
данъци и такси за притежаван лек автомобил

чл.54 АЛ.1 от ЗМДТ

до 200 лв.

1 октомври

Маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им.

-

глоба в размер от 10 до 50 лв., като за наложената глоба се издава фиш

1 октомври

Невнасяне на здравни вноски повече от 3 мес.

-

от 1000 лв. до 3000 лв. чл. 104, ал. 3 от КСО

1 октомври

2 месеца от датата на придобиване на недвижим имот се подава данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ за недвижим имот

чл.14 от ЗМДТ

физически лица - глоба в размер от 10 до 400 лв.

1 октомври

В срок от 6 месеца се подава декларация в общината по последното местожителство на наследодателя по чл. 32 от ЗМДТ

чл.32 от ЗМДТ

Глоба при неподаване от наследник, заветник или законен представител - в размер от 10 до 500 лв.

1 октомври

от 01.07 до 31.12.предходна година Декларация по чл.19, ал.5 от НОАМТЦУ за определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количеството им

чл.19, ал.5 от НОАМТЦУ

физически лица - глоба в размер от 50 до 200 лв.;

1 октомври

от 01.07 до 31.12.предходна година Декларация по чл.17, ал.1 от НОАМТЦУ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

чл.17 ал.1 от НОАМТЦУ

физически лица - глоба в размер от 50 до 200 лв.;

25 октомври

Внасяне на осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и задължително здравно осигуряване и подаване на декларации 1, 6 и 7

чл. 4, ал. 1 от КСО

чл.355, ал. 1, т. 4 КСО глоба в разме от 50 лв. до 500 лв. за физическо лица; от 500 лв. до 2 000 лв. за ЕТ; за декларация обр. 7 - от 500 до 1000 лв. - чл. 50, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

30 октомври

Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства

ЗМДТ

-

31 октомври

Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година

ЗМДТ

-