Календар

left arrow

2015

right arrow
Дата Изтича срокът за Правно основание Глоби
10 януари

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел IV на глава тридесет и втора по ЗКПО за предходния месец.

Чл. 239,чл. 240 ЗКПО

Глоба от 500 до 3000 лв.; - от 1000 до 6000 лв. при повторно нарушение.

10 януари

Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1,2 и 3 ЗДДФЛ за придобити през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б.

Чл.45, ал.6 ЗДДФЛ

Глоба от 100 до 500 лв. поотделно за всеки неиздаден документ;- от 200 до 1000 лв. поотделно за всеки неиздаден документ при повторно нарушениe.

14 януари

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за предходния месец.

Чл.11 ЗСВОТС

При неподаване на Интрастат - декларации или забавено подаване, глобите за първо нарушение са от 200 до 1000 лв., за повторно и системно нарушение санкциите стават двойни и тройни.

14 януари

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за предходния месец. Когато някой от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период съдържа повече от пет записа, тогава справка- декларацията по ДДС и отчетните регистри се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.89, чл.125 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 януари

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл.21,ал.2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка за предходния месец. Когато се подава VIES-декларация, тази декларация, справката-декларация и отчетните регистри по чл.124 се подават задължително по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.125 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 януари

Подаване върху магнитен или оптичен носител на регистъра за вътреобщностните доставки на нови превозни средства по чл.124,ал.7 ЗДДС за четвърто тримесечие на предходната година.

Чл.125,ал.9 ЗДДС

Глоба или имуществената санкция от 500 до 10 000 лв.

14 януари

Подаване на акцизна декларация от лицензиран складодържател или регистрирано по ЗАДС лице.

Чл.87 ЗАДС

Глоба от 500 до 2 500 лв

15 януари

Отчетни форми за тримесечието към БНБ - Наредба № 27 на БНБ.

Наредба № 27 на БНБ и УКАЗАНИЯ за предоставяне на информация за статистиката на платежния

-

15 януари

Подаване на декларация и внасяне на данъка за хазартни игри по раздел V на глава тридесет и втора на ЗКПО за предходното тримесечие.

Чл.246, 247 ЗКПО

 Глоба от 500 до 3000лв.; от 1000 до 6000 лв. при повторно нарушение

15 януари

Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през предходния месец.

Чл.15 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г.

-

15 януари

Подаване на данни по електронен път чрез КЕП от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства/ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство/ИАСУТД през предходния месец.

Чл.51 от Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006г.

-

20 януари

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Чл.157,ал.2 ЗДДС (до 31.12.2014 г.);
§ 30 от ЗИД на ЗДДС
(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

-

25 януари

Внасяне от работодателят на данъка, който е задължен да удържа по чл. 42, за предходния месец, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6.

Чл.65, ал.11 ЗДДФЛ

Глоба до 1000 лв.
- до 2000 лв. при повторно нарушение

30 януари

Подаване на декларация от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 61р, ал. 5 ЗМДТ

-

31 януари

Деклариране и внасяне на окончателни данъци по глава шеста  от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, а когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице – от лицето, придобило дохода, за четвърто тримесечие на предходната година. С тази декларация предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, за предходната година. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.

Чл.56, чл.65, чл.67, чл.73а,ал.1 и 7 ЗДДФЛ

до 250 лв. поотделно за всяко физическо лице;

- до 500 лв. поотделно за всяко физическо лице при повторно нарушениe.

31 януари

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл.194 и 195 ЗКПО за четвърто тримесечие на предходната година. С тази декларация лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195, или получателите на доходите в случаите по ал. 3, предоставят информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 2 (възнаграждения по договори за управление и контрол) и т.6(доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за предходната година,за целите на автоматичния обмен.

Чл.201, чл.202 ЗКПО

Глоба от 500 до 3000 лв.; - от 1000 до 6000 лв. при повторно нарушение.

31 януари

Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 ЗДДФЛ, ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й.

Чл.49, чл.45, ал.1 и 5 ЗДДФЛ

-

31 януари

Подаване на данъчна декларация по чл. 61н,ал.1 ЗМДТ за облагане с патентен данък за текущата година. Внасяне на патентния данък за първо тримесечие на текущата година.

Чл.61н,ал.1 ЗМДТ

Глоба в размер до 500 лв.

31 януари

Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за последния данъчен период на 2014 г.

§ 3а от ПЗР на ЗДЗП

-

31 януари

Подаване на данъчна декларация от застрахователите или данъчните представители за данъка върху застрахователните премии за четвърто тримесечие на предходната година.

Чл.14 ЗДЗП

-

Дата Изтича срокът за Правно основание Глоби
1 януари

2 месеца от датата на придобиване на недвижим имот се подава данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ за недвижим имот

чл.14 от ЗМДТ

физически лица - глоба в размер от 10 до 400 лв.

1 януари

2 месеца от датата на придобиване на МПС се подава декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, и
данъци и такси за притежаван лек автомобил

чл.54 АЛ.1 от ЗМДТ

до 200 лв.

1 януари

Маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им.

-

глоба в размер от 10 до 50 лв., като за наложената глоба се издава фиш

1 януари

В срок от 6 месеца се подава декларация в общината по последното местожителство на наследодателя по чл. 32 от ЗМДТ

чл.32 от ЗМДТ

Глоба при неподаване от наследник, заветник или законен представител - в размер от 10 до 500 лв.

1 януари

Невнасяне на здравни вноски повече от 3 мес.

-

от 1000 лв. до 3000 лв. чл. 104, ал. 3 от КСО

25 януари

Внасяне на осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и задължително здравно осигуряване и подаване на декларации 1, 6 и 7

чл. 4, ал. 1 от КСО

чл.355, ал. 1, т. 4 КСО глоба в разме от 50 лв. до 500 лв. за физическо лица; от 500 лв. до 2 000 лв. за ЕТ; за декларация обр. 7 - от 500 до 1000 лв. - чл. 50, ал. 5, т. 1 от ЗЗО

31 януари

Подаване на данъчна декларация по чл.61н ЗМДТ за облагане с патентен данък

ЧЛ.61н от ЗМДТ

глоба в размер до 500 лв.

31 януари

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Наредба за обществено осигуряване

чл.355, ал. 1, т. 4 КСО глоба в разме от 50 лв. до 500 лв. за физическо лица; от 500 лв. до 2 000 лв. за ЕТ