Казуси

 • Данъчно облагане на доходи от лихви от източник в България и чужбина

  Облагането на придобитите от местните физически лица доходи от лихви е посочено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъчното третиране се осъществява в зависимост от вида на доходите – лихви по банкови сметки, лихви по предоставени парични заеми и др. Част от доходите от лихви се облагат с окончателен данък, а друга – с данък върху общата...

  Прочети повече
 • Необлагаеми доходи от лихви

  Лихвите и отстъпките на местни физически лица от български държавни, общински и корпоративни облигации не подлежат на облагане с данъци. Това се отнася и за лихвите и отстъпките от подобни облигации, емитирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на държава-страна по Споразумението за ЕИП на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ. ПРИМЕР: Местно физическо лице е закупило корпоративни облигации, издадени от...

  Прочети повече
 • Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа по реда на ЗКПО

  Данъчна и съдебна практика е използването на превозните средства за фирмени цели да се доказва с пътни листа или пътна книжка. С въвеждането на новия данък по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) върху разходите в натура, рязко се увеличи интереса към писането на пътни листа. Интересът е от страна на фирми, които искат да докажат, че...

  Прочети повече
 • Извършване на ремонтни дейности и закупуване на резервни части за фирмен автомобил

  При закупуване на такива стоки и извършване на такива услуги са налице облагаеми доставки. В случай, че доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, той начислява данък в размер на 20 %. Има вероятност получаваната услуга да е освободена от облагане с ДДС, когато например има застрахователен характер. В този случай по смисъла на чл.47 ЗДДС за нея не се начислява косвен...

  Прочети повече
 • Различия между договор за финансов и договор за оперативен лизинг (наем)

  Съгласно чл.342, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) чрез договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване точно определена вещ срещу възнаграждение. Посредством договора той поема задължението да придобие вещта от трето лице, при условия, определени от лизингополучателя, след което лизингодателят му предоставя съответната вещ за ползване срещу възнаграждение (ал.2 от чл.342). Както при финансовия, така и при оперативния...

  Прочети повече