Казуси

 • Начисляване на данък върху социални разходи, предоставени в натура

  В рамките на текущата година предприятие има намерение да сключи договор със застрахователно дружество. Съгласно чл.204, ал.1, т.2, буква „а” ЗКПО предприятието ще предоставя ежемесечно на служителите си социална придобивка в натура, т.е. разходите за вноски във връзка с допълнителното доброволно осигуряване, доброволното здравно осигуряване и застраховките „Живот”. Налице са два казуса, които трябва да бъдат разрешени: 1) 10 % от списъчния...

  Прочети повече
 • Еднократни корекции на ползван данъчен кредит

  Такъв тип корекции се извършват в случаи на изключване на стоката или услугата от стопанските активи на предприятието. Лицата преценяват по свое усмотрение дали има условия за извършване на еднократна корекция на ползван данъчен кредит при възникване на следните обстоятелства: 1) унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стока; 2) осъществяване на последваща доставка на стока или услуга, за която не...

  Прочети повече
 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит

  Такъв тип корекции се извършват само за дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС, които са част от стопанските активи на данъчно задължените лица. Ползваният данъчен кредит за дълготраен актив се редуцира посредством извършване на годишна корекция. Това става в случай на изменение в неговото използване, което може да повлияе на размера на данъчния кредит. Чл.79а ЗДДС регламентира режима, касаещ годишните корекции...

  Прочети повече
 • Изменения, свързани с доходите, представляващи разходи в натура

  В образец 1010 е създадена нова част IX, засягаща декларирането на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. При условие, че данъчно задълженото лице е направило избор да облага доходите, представляващи разходи в натура, то трябва да упражни този избор чрез попълване на частта в образеца. Изборът може да се осъществи както за 2016 г., така...

  Прочети повече
 • Изменения в декларирането на авансовите вноски за 2017 г.

  Декларирането на авансовите вноски се извършва в част IV от образец 1010а. Когато декларацията се подава еднократно, на основание чл.75, ал. 3 ЗКПО, в срок до 30.09.2017 г., тази част трябва да се попълни по идентичен начин с вече подадената годишна данъчна декларация. Ако има нужда от корекции на декларираните авансови вноски, те се извършват чрез подаване на декларация по...

  Прочети повече