Казуси

 • Промени, касаещи лицата, освободени от подаване на годишен отчет за дейността

  Подаването на годишен отчет за дейността (ГОД) се извършва по реда на съвместна заповед от страна на изпълнителния директор на НАП и председателя на НСИ. Тя е публикувана на интернет страниците на двете институции, а също и обнародвана в „Държавен вестник". Съгласно чл. 92, ал. 4 ЗКПО данъчно задължените лица, неосъществявали дейност през данъчния период, не подават годишен отчет за дейността....

  Прочети повече
 • Отразяване на доставките в отчетните регистри и декларациите, подавани по ДДС

  1. Издаване на фактури относно получени аванси за износ и тяхното отразяване в дневника за продажбите Казус: Дружество се занимава с търговия, купувайки стоки от държави-членки на ЕС. След като стоките престояват няколко месеца в България, те биват експортирани в трета страна, откъдето дружеството получава авансови плащания. Въпрос: Трябва ли да се издават фактури за получени аванси и къде да бъдат...

  Прочети повече
 • Промени в образеца на данъчната декларация за 2016 г.

  Утвърденият за дадена година образец се използва и през следващата тогава, когато ЗКПО предвижда подаване на декларация за период, различен от календарната година – например при заличаване поради преобразуване, ликвидация и т.н В тези случаи срокът за подаване на декларацията зависи от настъпването на определено събитие, което може да се случи на произволна дата от годината. За да може да се...

  Прочети повече
 • Промени, свързани с декларирането на идентификационни данни

  Направени са промени в част II на годишната данъчна декларация. Те засягат идентификационните данни на данъчно задълженото лице. Съгласно измененията следва да се посочват данните на съставителя на годишния финансов отчет (ГФО). 1) В случай, че съставителят е физическо лице, се посочват неговите имена, ЕГН, както и видът на правоотношението – дали то е трудово или облигационно; 2) Ако съставителят е юридическо...

  Прочети повече
 • Изменения в изискванията при издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС

  В производствата по ЗАДС за издаване на удостоверения, лицензи или разрешения е въведена промяна в изискването към лицата да нямат публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения, както и дължими осигурителни вноски. Изключение е направено за задълженията по невлезли в сила актове, както и за разсрочените, отсрочените или обезпечените задължения. В тези случаи наличието на публични задължения няма да...

  Прочети повече