Казуси

 • Коригиране на счетоводни или други грешки: изменения и допълнения

  Най-основната промяна, приета с § 47, т.3 от ПЗР на ЗИДЗАДС, касае реда за коригиране на счетоводни грешки, а също така и грешки при преобразуване на счетоводния финансов резултат. Промяната засяга и реда за отразяване на коригиращи събития. Изменената разпоредба на чл.75, ал.3 ЗКПО в случаите по ал.1 дава възможност на данъчно задълженото лице, еднократно, в срок до 30 септември на...

  Прочети повече
 • Изменения, касаещи данъчно задължените лица, освободени от подаване на годишен отчет за дейността си

  От 01.01.2017 г. влиза в сила промяна в разпоредбата на чл.92, ал.4 ЗКПО. Тя предвижда определени данъчно задължени лица да бъдат освободени от подаване на годишен отчет за дейността си. Според направената промяна данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през съответния данъчен период, няма да подават годишен отчет за своята дейност. 1, т.30 от ДР на ЗСч гласи, че ‚‚предприятия,...

  Прочети повече
 • Изменения на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС

  След направените промени и допълнения по чл. 180 от ЗДДС, санкциите при неначисляване на ДДС са чувствително занижени. Според действащите досега разпоредби, глобата за физическо лице, което е било длъжно, но не е начислило данък в предвидените от закона срокове (в това число и имуществените санкции за физическите лица и едноличните търговци) беше в размера на неначисления данък, но не...

  Прочети повече
 • Възникване на данъчни събития след сключен договор за финансов лизинг

  Практически казус: През 2016 г. се сключва договор за финансов лизинг с 3-годишен период на ползване и изплащане на стока, в случая- автомобил. Автомобилът е придобит от лизингодателя от трето лице (доставчика на стоката) на цена от 25 000 лв. (без ДДС). Сборът от уговорените лизингови вноски, съгласно погасителния план е 24 500 лв. (също без ДДС), като са включени...

  Прочети повече
 • Предотвратяване на отклонение от данъчното облагане по ЗКПО

  Според последни допълнения в Закона за корпоративно и подоходно облагане, считано от 01.01.2016г. и извършените ревизии от Национална агенция на приходите, следва да бъдат системно и последователно съобразени в данъчната практика новите разпоредби и нормативни актове при определяне обхвата на „свързаните лица“. Допълненията дават нормативна възможност механизмите на чл. 15 ЗКПО да бъдат приложени и спрямо дружествата, регистрирани с „юрисдикции с...

  Прочети повече