Казуси

 • Осъществяване на непарична вноска (апорт) на автомобил

  В началото е необходимо да изясним значението на термина „апорт’’. Това е непарична вноска, която акционер или съдружник прави в търговско дружество. То може да бъде както нововъзникващо, така и вече съществуващо. Извършването на непаричната вноска е подчинено на правилата, регламентирани в чл. 72-73б от Търговския закон (ТЗ). Извършването на непарична вноска не се третира като доставка по смисъла на ЗДДС. Това...

  Прочети повече
 • Данъчно облагане на доходи от лихви от източник в България и чужбина

  Облагането на придобитите от местните физически лица доходи от лихви е посочено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъчното третиране се осъществява в зависимост от вида на доходите – лихви по банкови сметки, лихви по предоставени парични заеми и др. Част от доходите от лихви се облагат с окончателен данък, а друга – с данък върху общата...

  Прочети повече
 • Необлагаеми доходи от лихви

  Лихвите и отстъпките на местни физически лица от български държавни, общински и корпоративни облигации не подлежат на облагане с данъци. Това се отнася и за лихвите и отстъпките от подобни облигации, емитирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на държава-страна по Споразумението за ЕИП на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ. ПРИМЕР: Местно физическо лице е закупило корпоративни облигации, издадени от...

  Прочети повече
 • Инвестиции в земеделска земя

  Пикът на бързите печалби от инвестиции в земеделска земя премина. През последните няколко години се наблюдава умерено покачване на цените в някои региони на страната. Влагането на пари в този актив винаги е смислено начинание. Този тип инвестиция има едно голямо педимство – той носи доход на собственика си под формата на рента или от директното обработване на земята. Този...

  Прочети повече
 • Схема за предоставяне на държавна финансова помощ за застраховка на земеделски култури

  От няколко години производителите, отглеждащи плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и тютюн, получават финансова помощ за сключване на застраховка. Схемата за предоставяне на финансова помощ има за цел да насърчи малките и средни предприятия в областта на растениевъдството за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия (градушка, наводнение, буря и др.). Държавен фонд „Земеделие” предоставя помощ под формата на...

  Прочети повече