Казуси

 • Какво трябва да знаем за системата „бонус-малус“?

  В съответствие с чл. 490, ал. 5 от Кодекса, предстои приемане на единните изисквания във връзка с извършване на корекции на застрахователната премия по застраховката „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Те ще се осъществяват в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система „бонус-малус"). Единните изисквания ще бъдат определени със съвместна наредба на КФН, МВР и министъра на...

  Прочети повече
 • Промени по отношение на застраховка „Гражданска отговорност“

  В началото на миналата година бяха въведени важни промени, касаещи задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. За първи път бе дадена възможност договорът за тази застраховка да се сключва изцяло онлайн, без квалифициран електронен подпис, ако клиентът е заплатил премията или съответната вноска от нея чрез същата интернет-страница, с кредитна или дебитна карта, издадена на негово име. Договорът се счита за сключен от...

  Прочети повече
 • Прихващане и възстановяване на суми

  Задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване от НАП съгласно данъчното или осигурителното законодателство, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания. По смисъла на чл. 128, ал. 1 ДОПК може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение Това става в случай, че вземането на...

  Прочети повече
 • Извършване на ремонтни дейности и закупуване на резервни части за фирмен автомобил

  При закупуване на такива стоки и извършване на такива услуги са налице облагаеми доставки. В случай, че доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, той начислява данък в размер на 20 %. Има вероятност получаваната услуга да е освободена от облагане с ДДС, когато например има застрахователен характер. В този случай по смисъла на чл.47 ЗДДС за нея не се начислява косвен...

  Прочети повече
 • Специфики на счетоводното отчитане на разходите за премахване на незаконен строеж

  В издадената от ДНСК заповед за премахване на строеж е посочен срок за доброволно изпълнение. В случай, че собственикът не премахне строежа доброволно в дадения срок, следва принудително премахване. Разноските се поемат от лицата, посочени в чл. 225, ал. 6 ЗУТ. Съгласно методологията на счетоводното отчитане, разходите по изпълнение на строеж се отчитат по сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи. Тези...

  Прочети повече