Казуси

 • Промени в ЗУТ, уреждащи статута на местата за паркиране

  Малко преди края на календарната 2015 г. в „Държавен вестник“ бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основната цел на извършените промени е да се преодолеят възникналите неясноти и различни тълкувания при прилагането на закона. Измененията се отнасят най-вече до определяне статута на местата за паркиране. Въведено е правило за осигуряване на паркоместа в...

  Прочети повече
 • Законови разпоредби по отношение на незаконни строежи

  Нормативната уредба у нас разполага с достатъчно ефективни средства за борба с незаконните строежи, но въпреки това те не са преставали да създават проблеми от градоустройствен, битов и икономически характер. В ЗУТ има специална уредба във връзка с незаконните строежи - § 183 и 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ (обн. ДВ, бр.65 от 2003 г.), както и глава двадесет...

  Прочети повече
 • Изпълнение върху вещи, представляващи съпружеска имуществена общност по реда на ДОПК

  Съгласно разпоредбите на ДОПК е налице възможност за принудителното изпълнение на публични вземания срещу един от съпрузите чрез насочване на изпълнението срещу движими и недвижими вещи, които са съпружеска имуществена общност. Това се отнася за частта от вземането, която не може да бъде удовлетворена чрез изпълнение върху негово лично имущество (чл.259, ал.1, изречение първо от ДОПК). Семейният кодекс определя кои вещи...

  Прочети повече
 • Защита срещу принудително изпълнение по реда на ДОПК

  Защита срещу действията на публичния изпълнител може да се осъществи посредством обжалване както от страна на длъжника, така и от третото лице. Въпреки че съсобственикът и съпругът недлъжник не са задължени лица, те имат самостоятелни права върху вещта, която е обект на принудително изпълнение. Третото лице има право да подаде жалба, а също и иск съгласно чл.269 ДОПК. Целта е...

  Прочети повече
 • Принудително изпълнение върху съсобствени вещи по реда на ДОПК

  Принудителното изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) може да бъде насочено и по отношение на вещи, които са съсобствени или представляват съпружеска имуществена общност. В този случай в производството участват и трети лица. Това са съсобственикът и съпругът, които нямат публични задължения. Изпълнение върху съсобствени вещи Когато изпълнението е насочено върху съсобствени вещи, те се описват и оценяват, след което...

  Прочети повече