Казуси

 • Различия между договор за финансов и договор за оперативен лизинг (наем)

  Съгласно чл.342, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) чрез договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване точно определена вещ срещу възнаграждение. Посредством договора той поема задължението да придобие вещта от трето лице, при условия, определени от лизингополучателя, след което лизингодателят му предоставя съответната вещ за ползване срещу възнаграждение (ал.2 от чл.342). Както при финансовия, така и при оперативния...

  Прочети повече
 • Възмездна продажба на служебни автомобили

  Фирмените автомобили, които се придобиват от едно данъчно задължено лице и се ползват като дълготраен актив, могат да се превърнат в стока по смисъла на счетоводното законодателство, т.е. да станат предмет на покупко-продажба. Има вероятност да настъпи промяна и в предназначението на автомобила. Така например, вместо да обслужва административната и/или управленска дейност на лицето, той може да започне да се...

  Прочети повече
 • Еднократни корекции на ползван данъчен кредит

  Такъв тип корекции се извършват в случаи на изключване на стоката или услугата от стопанските активи на предприятието. Лицата преценяват по свое усмотрение дали има условия за извършване на еднократна корекция на ползван данъчен кредит при възникване на следните обстоятелства: 1) унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стока; 2) осъществяване на последваща доставка на стока или услуга, за която не...

  Прочети повече
 • Условия за изготвяне и неизготвяне на консолидиран доклад за плащания към правителства от страна на предприятията

  Предприятията майки, извършващи дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори, задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с приложимата счетоводна база, имат отговорността да съставят и консолидиран доклад за плащанията към правителствата. В доклада се включват единствено плащания, произтичащи от операции, свързани с добив и дърводобив. В случаите, когато предприятията майки не осъществяват дейност в областта...

  Прочети повече
 • Основни характеристики на доклада за плащания към правителства

  Съгласно чл.54 от Закона за счетоводството в годишния доклад за плащания към правителства се включва общият размер на извършените плащания към всяко правителство. В случай на извършени плащания към правителства извън страната се изписва и името на държавата. В доклада се вписва още общият размер за всеки от видовете плащания, извършени към правителствата. Общият размер на плащанията по всеки проект...

  Прочети повече