Казуси

 • Праг на плащания по проекти, включени в доклада за плащания към правителства

  По смисъла на чл.53, ал.4 от Закона за счетоводството, в годишния доклад за плащания към правителства не се причисляват плащания по проекти на стойност до 195 600 лв. ПРИМЕР: Голямо предприятие работи в областта на дърводобива от девствени гори. То е извършило плащания към правителства по проект, който включва сеч, извоз, рампиране и измерване на маркирана дървесина. В проекта са включени още изграждане...

  Прочети повече
 • Определяне размер и праг на плащанията към правителства във връзка с изготвяне на годишен доклад

  Чл.53, ал.3 от Закона за счетоводството пояснява, че годишен доклад за плащания към правителства не се изготвя, когато в рамките на един отчетен период е извършено еднократно плащане или поредица от свързани плащания в размер до 195 600 лв. ПРИМЕР: Голямо предприятие осъществява дейност в сферата на добивната промишленост. То има начислено задължение за плащане към правителството по проект в размер на...

  Прочети повече
 • Условия, при които дъщерни предприятия могат да не участват в консолидирания доклад за плащания към правителства

  Дъщерни предприятия, включително такива от обществен интерес, могат да не бъдат включвани в консолидирания доклад за извършени плащания към правителства. Това става в случаите, когато е налице поне едно от следните условия: 1) предприятието майка е възпрепятствано от дългосрочни ограничения при упражняване на правата си върху активите или управлението на дъщерното предприятие; 2) информацията, необходима за изготвянето на консолидирания доклад за плащания...

  Прочети повече
 • Годишни корекции на ползван данъчен кредит

  Такъв тип корекции се извършват само за дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС, които са част от стопанските активи на данъчно задължените лица. Ползваният данъчен кредит за дълготраен актив се редуцира посредством извършване на годишна корекция. Това става в случай на изменение в неговото използване, което може да повлияе на размера на данъчния кредит. Чл.79а ЗДДС регламентира режима, касаещ годишните корекции...

  Прочети повече
 • Годишни подобрения в МСФО за периода 2012-2014 г.

  Промените в МСФО, влизащи в сила за финансовите отчети за 2016 г., са публикувани в официалния вестник на ЕС. Направени са изменения в 9 регламента, както и в два цикъла от периодично публикуваните от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) изменения. Става дума за „Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010-2012 г.“ и за „Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2012-2014 г.” Измененията...

  Прочети повече