Финансови услуги

Финансови услуги

Финансови и управленски консултации

За успешното стартиране и развитие, всеки един бизнес се нуждае от внимателно проучване на пазара, икономически анализ и концепция, финансова стратегия, данъчни ефекти, правилен подбор на критериите за ефективност. Използването на информация само и единствено от финансовите отчети на компаниите за изчисляване на счетоводни и финансови показатели е недостатъчно в днешната динамична бизнес среда, неправилното разчитане на показателите, неточните прогнози могат да породят сериозни проблеми в предприятието като ниска платежоспособност, дефицит на парични потоци, намаляване/разрушаване на стойността, затова ние ще обработим, систематизираме и анализираме нужната финансова информацията, за вземане на адекватни и рентабилни и стратегически бизнес решения, контрол и оценка на постигнатите резултати, ще следим вашата рентабилност, ликвидност и ефективност за успешното управление на вашия бизнес. Ние ще бъдем вашата дясна ръка, за да:

 • Улесним висшия мениджмънт при реализиране на стратегическите му намерения в агресивната пазарна среда;
 • Намалим непредвидимостта на бъдещето;
 • Обвържем целите с оперативните действия в компанията;
 • Планираме бюджета ви;
 • Оценим рисковете и финансовата устойчивост;
 • Конкретизираме показателите за измерване, в зависимост от вашата цел и нужди;
 • Установим нуждата от външно финансиране;
 • Изчислим срока и размера на възвращаемостта на инвестициите ви;
 • Управляваме и намаляваме разходите ви ефикасно;
 • Определим финансовия и оперативения ви ливъридж.

 

За да стане всичко това възможно ние ще:

 • Изготвим сравнителни анализи и оценки;
 • Изготвяне на бизнес планове;
 • Изготвим необходимите доклади и обосновки;
 • Ви консултираме относно кредитни продукти, финансиране и рефинансиране, договаряне на кредити, ще подготвим становища, отчети и документи по тях;
 • Ви представляваме пред кредитни и други институции;
 • Изготвим прогнози за вашите нужди;
 • Ви консултираме относно вливания, сливания и друго преструктуриране на бизнеса;
 • Изготвим due-dilligence проекти;
 • Извършваме външен финансово-счетоводен контролинг, периодична проверка на счетоводната документация и спазване на нормативните актове;