За физически лица

За физически лица

Услуги физически лица

Ако сте лице, упражняващо свободна професия или предлагате услугите си по граждански договор /договор за услуга/ и сте отдаден на това, което правите, а попълването на документи, данъчни декларации и годишни финансови отчети не е вашата страст, ние ще се погрижим за всичко.

Аркон Консулт с удоволствие консултира своите клиенти – физически лица – хора със свободни професии, отдадени на своя труд и генериращи самостоятелен бизнес. На Вас адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители; съдебни заседатели; експерти към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представители по индустриална собственост; медицински специалисти; преводачи; архитекти; инженери; технически ръководители; дейци на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователни агенти; други, които за своя сметка осъществяват професионална дейност, не са регистрирани като ЕТ и са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО предлагаме:

 • Издаване на фактури и годишна отчетност;
 • Представителства пред НАП, НОИ и др. държавни институции;
 • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Годишни финансови отчети на еднолични търговци;
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
 • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Небходими документи за регистрация на лице упражняващо свободна професия:

 1. Копие от диплома за завършено образование, или друг документ доказващ съответната квалификация
 2. Лична карта (за проверка на данните);
 3. Документ за платена държавна такса
 4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице

Необходими документи за получаване на идентификационната карта:

 1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
 2. Лична карта (за проверка на данните);

Необходими документи за заличаване на регистрацията:

 1. Попълнено заявление за заличаване на регистрацията в регистър БУЛСТАТ
 2. Оригиналната идентификационна карта