За юридически лица

За юридически лица

Счетоводство за юридически лица

В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне и анализиране на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите, паричните потоци в едно дружество, като предоставя съществена информация за взимането на решения от страна на мениджмънта и собствениците за неговото стратегическо развитие. Счетоводните услуги са ключов компонент на успешния бизнес.

Ние ви предлагаме:

Счетоводство за юридически местни и чуждестранни лица, което, избирайки нас за партньори, ще ви спести време, пари, трудови, технически и материални ресурси. Нашият екип от експерти, квалифицирани в отделните области на финансите и счетоводството ще:

 • Ви консултира при започване на бизнес за най-подходящото изграждане и структуриране на вашата фирма в зависимост от вашите нужди, спесифика на дейността и икономически сектор;
 • Изготви счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Изготвя и/или приема, преглежда, класифицира и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи;
 • Издава фактури от името на вашата фирма (Е-faktura) и ще ги разпраща по клиенти;
 • Организира и извършва разплащания към клиенти, доставчици, държавна администрация, финансови институции ( електронно банкиране);
 • Изготвя и подава на ДДС декларации ежемесечно;
 • Изготвя и подава на VIES декларации;
 • Ежемесечно изготвя и подава на Интрастат;
 • Ежемесечно води на счетоводните регистри съгласно НСФОМСП, МСС, НСС и ЗС;
 • Изготвя на аналитични, синтетични, хронологични счетоводни справки;
 • Води и следи на складови наличности, заприхождаване и изписване на стоки, формиране на себестойност, формиране и следене на незавършено производство, по избран от вас метод;
 • Съставя и следи дълготрайните материални и нематериални активи, инвентарна книга и амортизационен план;
 • Отчита и следи вземанията и задълженията към клиенти и доставчици, финансови организации, държавна администрация, фирми. Следи и начислява лихвите възникнали въз основа на тези вземания и задължения. Следи за събираемостта.
 • Изготвяне на вътрешни управленски отчети, изисквани от клиента;
 • Публикува ГФО в Търговския регистър;
 • Изготвя междинни счетоводни отчети и форми за НСИ, НОИ, банки;
 • Изготвя и подава годишното счетоводно приключване – НАП и НСИ
 • Изготвя и подава годишните данъчни декларации;
 • Следи и начислява текущите данъчни задължения, данъци удържани при източники, данъци върху разходите по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне и подаване на декларации и справки пред БНБ, съгласно валутния закон;
 • Прилагане на СИДДО;
 • Ви консултира текущо по всички интересуващи ви въпроси от областта на финансите, данъците, социалното осигуряване и цалостното счетоводно обслужване.

 

 

Нашата компания цени Вашия труд и използва различни подходи за работа като отчитаме спецификите на всеки един бизнес. При сключване на договор за абонаментно финансово-счетоводно обслужване, ние ще Ви предложим представителство и защита пред държавната администрация (НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Общини), в интерес на фирмата.