Юридически и данъчни консултации

Юридически и данъчни консултации

Как се отразява развитието на технологиите върху застрахователния бранш?

Преди повече от две десетилетия застрахователните агенти оцениха предимствата на глобалната мрежа. Те предоставиха възможност на потребителите да сравняват офертите, които им се предлагат и да изберат най-подходящата за тях застраховка. Застрахователните компании бързо разбраха, че използвайки интернет, те могат да съкратят разходите си и да предлагат по-евтини продукти на клиентите си.

С помощта на интернет изборът на продукт и изплащането на премийните вноски не представляват толкова досадна задача за потребителите, тъй като времето, необходимо за извършване на тези дейности, се съкращава значително. Възможността да се избере най-добрата съгласно индивидуалните нужди полица, означава, че потребителят спестява разходи за допълнителни клаузи и защита.

В България все още не се използват в значителна степен предимствата, които ни дават новите технологии. Една от причините за това е, че традиционно българските граждани предпочитат да купуват своите застраховки и да завеждат щети при доверения си застраховател, брокер или агент, на място, в офиса.

В момента много от пазарните участници, сред които застрахователи и брокери, се стремят максимално да улеснят клиентите при получаване на информация и сключване на полица. Те им предлагат частична форма на онлайн застраховане. Експертите в областта на застраховането смятат, че влиянието на дигиталната търговия ще се разшири и секторът ще се адаптира към новите технологии, защото такова е желанието на клиентите.

Макар и бавно, онлайн застраховането постепенно набира все по-голяма популярност. У нас, както и в страните с традиции в областта, най-масово е поръчването на автомобилни полици. Във Великобритания обаче, около 20 % от продажбите на застраховки се извършват онлайн, докато в България онлайн продажбата е налице едва за под 1 % от сделките.

Развитието на електронната търговия, и в частност на електронните разплащания, предостави шанс на интернет потребителите да си закупят застраховка онлайн и договорът да влезе в сила незабавно. Тъй като полицата представлява лист хартия, за уеб порталите не бе трудно да предложат на клиентите си възможността да разпечатат договора веднага след потвърждението за плащане. Ограничения са налице при задължителната за автомобилистите застраховка „Гражданска отговорност’’, тъй като към нея има стикер, контролен талон и сертификат „Зелена карта’’, т.е. необходима е тяхната физическа доставка.

За последните две десетилетия, застрахователната индустрия се превърна в пазар с огромна конкуренция. Преди навлизането на технологиите, водещо място в него заемаха независимите брокери, докато днес безспорен лидер в бранша са големите компании, отделящи огромни суми за разработване на маркетинговата си стратегия.

Огромната конкуренция между застрахователните компании изисква усилия от тяхна страна в търсене на нови методи за продажба. Застрахователите се конкурират както на ниво премия, така и на ниво покрития. Все по-често е налице покритие по застраховка „Каско’’ на територията на ЕС и извън него. Клиентите вече не ползват отстъпки само ако са сключили едновременно „Каско’’ и „Гражданска отговорност’’. Отстъпки са налице и при комбинация на автомобилната с имуществената или друг вид застраховка.

Конкуренцията между застрахователите у нас предизвика пускането на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за продажба в интернет, като плащането се извършва в брой при доставката на полицата. Алтернатива на този метод за плащане представляват системите за разплащания като еРау.

Застрахователите разполагат с инструкции за улеснение на потребителите. Онлайн може да се изплатят вноски по полицата или да се направи заявка за автомобилна, имуществена или туристическа застраховка.

Наличието на голям набор от застрахователни продукти предполага, че всеки от тях се отличава със специфични особености, които са определящи за това дали те са подходящи, или не за пласмент чрез глобалната мрежа. Осъществяването на пласмента на застрахователните про­дукти изисква в по-голяма степен от останалите продукти и ус­луги близък контакт по оста „застрахован – застраховател“.

В животозастраховането директните контакти между застрахователя и потенциалния клиент са от основно значение за продажбата на застрахователни продукти. Поради тази причина застрахователните дружества предпочитат пласментът на застраховките „Живот“ да се осъществява от професионални посредници, т.е. застрахователни брокери и агенти. В търсене на по-голям успех дружествата изграждат широка агентска мрежа, повишават квалификацията на застрахователните посредници, подобряват качеството на обслужване и др. Този инструментариум е необходим, защото потребителите на застраховки „Живот“ се нуждаят от обстойна специализирана информация, която могат да получат чрез пряк контакт със застрахователния посредник.

Необходимо е да се вземе предвид обстоятелството, че по принцип потенциалният клиент има нужда от повече време за вземане на решение относно сключване на застрахователен договор. С други думи, дългосрочните застраховки „Живот’’ не са подходящи за пласиране чрез услуги в реално време. Това се отнася и за дългосрочните здравни застраховки. Най-подходящи за интернет продажби са туристическите застраховки и тези на сгради и домашно имущество на физически лица. Тези застрахователни продукти обикновено се възприемат лесно и бързо от потребителя и той не се нуждае от допълнителна информация от страна на застрахователя или негов посредник. При този тип застраховки са налице и по-ниски застрахователни премии, тъй като обикновено в застрахователната отговорност се включват един или два риска.

Най-удобни за пласмент чрез глобалната мрежа са автомобилните застраховки. При тях процесът на сключване на застрахователния договор е кратък. Те са предназначени за голям кръг потребители и имат сравнително ниски разходи за интернет пласмент.

Застрахователната практика показва, че подходяща за пласмент чрез мрежата е задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Нейният задължителен характер изключва необходимостта от полагане на големи маркетингови усилия, с цел мотивиране на клиента. Специалистите са на мнение, че застраховката „Каско’’ също представлява продукт, който може да бъде успешно пласиран чрез мрежата.

По-голямата част от застрахователните компании в България не предлагат онлайн застраховка в чистия й вид. Този, който желае да сключи полица през интернет, може да заяви доставка на полица на конкретен адрес или посещение на място на застрахователен агент.

Възможността за извършване на дистанционни продажби онлайн се увеличи в значителна степен след приемането на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Той влезе в сила от 01.01.2007 г., т.е. успоредно с присъединяването на България към ЕС.

Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние представлява всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика. От отправянето на предложението до сключването на договора, страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

Преди потребителят да получи предложение за договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, той трябва да придобие цялата необходима информация от доставчика. Тя се отнася най-вече за финансовата услуга – основните й характеристики, цена, включително всички комисионни, такси и разходи, свързани с услугата, както и всички данъци, които се заплащат чрез доставчика.

Доставчикът е длъжен да уведоми потребителя за рисковете и за наличието на други данъци, ако има такива, а също и за начина на плащане и изпълнение на услугата. Потребителят трябва да е информиран относно начина, по който би могъл да прекрати договора, и за евентуалните неустойки, които би дължал. Той трябва да е запознат с наличието или липсата на извънсъдебни способи за решаване на потребителските спорове.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора. Той има възможност, без да дължи обезщетение и/или неустойка и без да посочва причина, да упражни правото си на отказ спрямо сключения от разстояние договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски или за застраховка „Живот“. Това става в срок от 30 дни, считано от деня на сключване на договора. Правото на отказ от сключения договор е неприложим към застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

Правото на отказ от договора не важи за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние и доставчикът не може да докаже, че го е запознал с цената на финансовата услуга, потребителят не дължи заплащане на получената услуга.