Казуси

Застраховка на земеделски култури – период и начин на сключване. Застрахователна сума, застрахователна премия

Пролетта на 2017 г. отново донесе температурни предизвикателства за ранните насаждения. Продължилите повече от обичайното зимни студове нанесоха сериозни щети на овощните градини в различни региони на България. Засегнати бяха най-вече насажденията с череши, но също и тези с кайсии, вишни, ябълки и сливи.

Земеделските производители са зависими от климатичните условия и природните аномалии в районите на обработваемите земи. Вероятно е инвестираните труд и финансови средства да не дадат желания резултат поради независещи от производителите обстоятелства. Застрахователните компании предлагат подкрепа на земеделците. Преди няколко години бе въведена схема за предоставяне на финансова помощ от страна на държавата за сключване на застраховка на земеделската продукция.

Застраховката на земеделски култури осигурява защита срещу загуби от реколта, причинени от природни бедствия като проливни дъждове и наводнения, пожари, измръзвания и др.

Обект на застраховане представлява реколтата от посочените в застраховката култури. Такива могат да бъдат култури от всякакъв тип, отглеждани в България, включително: полски, зеленчукови и овощни култури, розови градини, медицински и етеричномаслени култури, черничеви градини, лозя, ягоди, малини, житни и варивни култури, царевични култури, култури в парници и оранжерии и др.

По основния вид полица не се застраховат естествени и изкуствени ливади и пасища; гори; насаждения с укрепително и мелиоративно предназначение, както и култури в опитните полета, отглеждани с научна и експериментална цел.

Самото многогодишно растение (дърво, храст, лоза) като дълготраен материален актив може да бъде обект на специална застраховка – от момента на засаждането му до встъпването му в експлоатация. Това се отнася и за периода на плододаването. Съществува и отделен вид полица, която е разработена за горски насаждения.

Нека онагледим ситуацията с един пример: Вредите при винените сортове грозде, настъпили в резултат от градушка или загниване вследствие на дъжд, са предмет на застраховката „Загуба на качество на винени сортове лозя“. По този начин застрахованите лица получават по-големи обезщетения от дължимите при условията на стандартната полица.

За есенни житни култури се предлага допълнително покритие срещу осланяване, измръзване, изтегляне или задушаване. При култури, отглеждани в стъклени оранжерии с отопление, застраховката може да покрива рискове от измръзване или механично увреждане на растенията.

Основното покритие на застраховката е срещу загуба от механични увреждания – пречупване, разкъсване, механично увреждане на листата, стъблата и плодовете и др., както и срещу количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на посочените в полицата рискове.

Важно е да се отбележи, че не във всички случаи полицата покрива реалния риск, на който е изложена реколтата. Например през тази година дръвчетата в някои региони на страната бяха поразени от слана във фаза цъфтеж и зародиш. Застрахователите обаче покриват само късно осланяване (след 20 април) и само осланяване на плодовете. Осланяване на дръвчета във фаза цъфтеж не се покрива. С други думи, в този случай застрахователите имат право да откажат да изплатят обезщетение. По този начин се дискредитира ролята на застраховката.

Застраховката може да бъде сключена както от физически, така и от юридически лица, собственици на земята или арендатори. При нейното сключване застрахованият е задължен да предостави данни относно засадените площи и култури. Това става чрез попълване на предложение-въпросник илн друг формуляр на застрахователя по образец. Налице е възможност застрахователят да извърши оглед на културите преди сключване на полицата.

Обикновено застрахователите поставят времеви рамки във връзка с периода на сключване на застраховката: май/юни – за всички земеделски култури и за всички рискове; юни/юли – за тютюн; до края на годината – за есенни житни култури и др.

Обичайно застраховката влиза в сила от 00.00 ч. на датата, която е посочена в полицата за начало на срока, и изтича след пълното прибиране на реколтата по видове култури, но не по-късно от обичайното за отделните райони време, в което културата е трябвало да бъде прибрана в зависимост от характерните за района климатични условия.

В някои случаи полицата може да се сключи и на годишна база – например при трайни насаждения преди плододаващата фаза.

Сумата на застраховката се определя по взаимно съгласие. Под внимание се взимат очакваните добиви от културата, пазарните условия и производствените статистики за дадения район. Застрахователната сума не може да превишава действителната стойност на реколтата според максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Сумата се фиксира при сключването на полицата, но има вероятност да бъде договорено увеличаването й по време на действието на застраховката.

Застрахователната премия се фиксира в зависимост от избраното застрахователно покритие и размера на застрахователната сума. Важни фактори са още вида на застрахованата култура, количеството засети площи, рисковия клас на района и действащата тарифа на застрахователя в момента на сключване на застраховката.

Премията се заплаща еднократно при сключване на застраховката, но може да бъде постигнато съгласие за разсрочено плащане, обхващащо определен период преди прибирането на реколтата.

Обикновено застрахователите предлагат отстъпки при: 1) липса на щетимост от предходни години; 2) за нови клиенти; 3) при еднократно заплащане на застрахователната премия или разсрочено заплащане до определен срок; 4) при голям обхват застрахована площ, за дългосрочно или комплексно застраховане и др.

При наличие на щета по полицата застрахованият е задължен да уведоми в писмен вид застрахователя в предварително определен срок. Той следва да посочи датата и вида на събитието. Организира се оглед на място от комисия, включваща представител на застрахователя, вещо лице-оценител и представител на застрахования. Размерът на щетата се определя въз основа на пресмятане на запазените, частично увредените и напълно унищожените растения и плодове.

В случай, че може да се очаква известно възстановяване на увредените култури и намаляване на първоначално причинената загуба, е възможно да бъдат извършени две оценки: първата –  веднага след събитието, и окончателна – непосредствено преди прибиране на реколтата.

Когато застрахованият не е съгласен с оценката, някои застрахователи предоставят възможност за повторен оглед в определен срок, при условие че увредените култури са запазени в състоянието, в което са били при първия оглед. При извършване на втората оценка застрахованият може да ползва услугите на вещо лице, като поеме съответните разноски за това. При различие между двете оценки, страните имат право да назначат трето вещо лице – арбитър, поделяйки си разноските за неговата оценка.

Коментари

Добави Коментар